תנאים כללים – הרשמה , ביטול והשתתפות בטיולי ג'יפ תור

 1. תנאי הרשמה והשתתפות
  הרשמתו של המטייל לטיול או תשלום דמי רישום (ראה להלן “הרשמה”) או עצם השתתפותו של המטייל בטיול או בחלק ממנו מבטאים את הסכמתו המלאה והמפורשת של המטייל לכל התנאים המפורטים בהמשך עמוד זה ובמסלולי הטיולים באתר, כפוף לעדכונים שיימסרו עד למועד היציאה.
 2. הסכם ההתקשרות
  התנאים המופיעים באתר האינטרנט של ג’יפ תור והעדכונים שיימסרו בכתבו/או במייל ו/או וואטסאפ עד למועד היציאה לטיול והמוצג במפגש ההכנה, מהווים את הסכם ההתקשרות שבין ג’יפ תור למטייל. על המטייל לדרוש לקבל את דף המידע האחרון ואת העדכונים לטיול לפני היציאה.
 3. מפגש קבוצה – מפגש הכנה
  פרטים מעודכנים, סקירה כללית על מסלול הכרת המשתתפים הכרת הצוות במידת האפשר ועדכונים נוספים לפני היציאה לטיול ימסרו למטיילים במפגש הקבוצה, אנו יותר ממליצים להשתתף במפגש הקבוצה, בכל מקרה של היעדרות, לא תהיה ג’יפ תור אחראית להעביר למטייל את המידע שנמסר במפגש. ההודעה על מועד המפגש תועבר למטיילים מראש. מפגש הקבוצה יתקיים בין 3-21 יום לפני היציאה לטיול.
  למשתתפים אשר נעדרו ממפגש הקבוצה ( מפגש הכנה לטיול)  לא תעמוד הזכות לטענות על נושאים שהוסברו במפגש הקבוצה.
 4. מספר ימי טיול
  מספר ימי הטיול כולל את יום היציאה מהארץ ואת יום החזרה לארץ, גם אם בימים הללו אין תכנית סיורים. אם שונה מספר ימי הטיול, עקב שינוי בלוח זמני הטיסות ו/או שינויים בלתי צפויים בתכנית וכיו”ב, יעודכן מחיר הטיול בהתאם לתוספת ו/או להפחתה. מובהר בזאת כי השינוי לא יהיה יחסי למספר ימי הטיול שהופחתו או נוספו כי אם בהתאם לעלות בפועל שנוספה לחברה או הופחתה עקב השינוי.
  במידה ונאלץ לטוס ערב קודם או להישאר עוד יום בארץ היעד עקב שינוים בזמני הטיסות תחול תוספת עבור לינה ארוחת בוקר או ערב במלון
 5. טיסות
  שעות הטיסה יכולים להשתנות מעת לעת ע”פ החלטת חברת התעופה ג’יפ תור לא תישא באחריות לשינויים הללו
  שינוי בלוח הטיסות המתוכננות שייעשה על ידי חברת התעופה או שינוי בחברת התעופה עשויים להביא לשינוי באורך הטיול ולשינויים במסלול. מחיר הטיול יעודכן בהתאם לכך. הודעה על שינוי בלוח הטיסות תיתכן בהתראה קצרה ביותר. מטייל שיבטל יציאתו לטיול עקב שינוי מהשינויים המפורטים לעיל יחויב בדמי ביטול על פי תנאי המחירים המפורסמים.
  תשלום בגין ביטול טיסה בכפוף לתנאי חברת התעופה
 6. גודל הקבוצה והרכבה
  קיום הטיולים מותנה בהרשמה של 16 מטיילים לפחות בכל טיול (אלא אם כן צוין אחרת בתכנית הטיול). במידה ולא ירשמו כמות מינימלית של נרשמים ג’יפ תור שומרת לעצמה את הזכות להוציא את הטיול עם מדריך מקומי מצוות ג’יפ תור או לחילופין ג’יפ תור שומרת לעצמה את הזכות לבטל טיול עד 10 יום לפני יציאתו, אם עד אותו מועד לא נרשמו 16 מטיילים לפחות. במקרה כזה, תחזיר ג’יפ תור את הכספים ששולמו לה בשיק שיקלי/העברה בנקאית. למען הסר ספק יובהר, כי אם שילם הנוסע בשקלים, יוחזר לו סכום הכסף ששילם, ואם שילם במטבע זר- יוחזר לו סכום הכסף במטבע זר או בשקלים מחושב לפי שער החליפין של המטבע כפי שהיה ביום ששילם לחברה. ג’יפ תור תהיה פטורה מלשלם פיצוי כלשהו למטייל עקב ביטול הטיול מהסיבה המפורטת בסעיף זה.
 7. בריאות
  יש לפנות ללשכת הבריאות המחוזית שבועיים לפחות לפני מועד היציאה לטיול לקבל הנחיות בנוגע לחיסונים ולתרופות. על ג’יפ תור חל איסור מוחלט לתת ייעוץ או הנחיות בנושאים אלה.
 8. עישון
  בזמן נסיעה לא יותר העישון. יינתנו הפסקות לפרקי זמן מתאימים למעשנים. מעשן יחיד המעונין בבן זוג לחדר- ראה סעיף חדר ליחיד.
 9. ילדי הורים גרושים ו/או חיים בנפרד
  במידה ומצטרפים לטיול ילדי הורים גרושים ו/או החיים בנפרד נדרשת חתימת שני בני הזוג ליציאת הילדים
  באחריות המטייל להעביר לנו את האישור החתום
  בכל מקרה של אי חתימת ההורה השני ו/או כל עיכוב ו/או ביטול של היציאה לטיול בגין כך למטייל או למספר מטיילים – אין ג’יפ תור אחראית לנזק ולהוצאות הכרוכות בכך.
 10. דרכון ואשרות כניסה
  • יש להצטייד בדרכון בר תוקף לחצי שנה לפחות אשר יש בו לפחות 2 עמודים ריקים
  • הוצאת דרכון ו/או הארכתו הן באחריות המטייל בלבד.
  • במידה ויש צורך באשרת כניסה ליעד הטיול- יש לברר במשרדינו מהו לוח הזמנים להגשת הפרטים האישיים כדי להוציא אשרה, בהתאם לכל תכנית.
  • בכל מקרה של ביטול הטיול או שינוי הנובעים מבעיות באשרות הכניסה או ממדיניות הממשלות של הארצות שבהן נטייל, אין ג’יפ תור אחראית לנזק ולהוצאות הכרוכות בכך.
  • הוצאת אשרות היא באחריות המטייל, פרט למדינות אשר יצויין בתוכנית הטיול במפורש אחרת.מ
   דינות
   אליהן ניתן להוציא אשרת כניסה קבוצתית בלבד
  • הוצאת אשרת הכניסה תתבצע דרך משרדנו ולאחר שנקבל מהמטייל את כל המסמכים הנדרשים
  • באחריות המטייל להעביר לנו מסמכים תקינים ונכונים
  • במקרה שלא נקבל פרטים מדוייקים ולא תואמים לפרטי המטייל אין הדבר יהיה באחריות חברתנו במידה ולא נצליח בהוצאת אשרת כניסה בזמן
  • כל עיכוב בשל הגשת מסמכים שאינם תואמים את פרטי המטייל יהיו באחריות המטייל בלבד.
  • בכל מקרה של אי מתן אשרת כניסה לאחר הגעה ליעד, למטייל או למספר מטיילים – אין ג’יפ תור אחראית לנזק ולהוצאות הכרוכות בכך.
 11. טיסות חריגות ודמי ביטול טיסות
  • נוסעים החורגים ממסגרת הטיסה הקבוצתית בתאריך החזרה או ביעד החזרה, באותה חברת תעופה, חייבים בתוספת. פרטים יינתנו בעת ההרשמה בהתאם לכל מקרה.
  • נוסעים המצטרפים לטיול בחו”ל ואינם משתלבים במסגרת הטיסה הקבוצתית של הטיול ישלמו תוספת על מחיר הטיול ללא הטיסה או יזוכו במחיר הטיסה נטו. במקרים שבהם טיסות הפנים כלולות בעסקה הקשורה בטיסה הבינ”ל, יידרש הנוסע הפוגש את הקבוצה בנקודת התחלת הטיול לרכוש את טיסות הפנים במחיר מלא ונפרד.
  • נוסעים החורגים ממסגרת הטיסה הקבוצתית או שאינם משתלבים במסגרת הטיסה הקבוצתית לא יזוכו בגין לינות הניתנות בחניות לילה על ידי חברות התעופה בהלוך ו/או בחזור.
  • ביטול כרטיס טיסה לפני היציאה לטיול יחייב את הנוסע בסכום דמי הביטול כפי שחויב על ידי חברת התעופה (כולל טיסות פנימיות) כולל דמי טיפול בסך של 20% מעלות הכרטיס.
 12. שינוי בלוח הזמנים של חברות התעופה
  אם לוח הזמנים של חברות התעופה ישונה, יותאם המסלול ללוח הזמנים החדש. אם השינוי יגרום להוספה או להפחתה של לילות בתחילת הטיול או בסופו, יעודכן המחיר בהתאם.
 13. ביטול חניית לילה הניתנת על ידי חברות התעופה
  אם יחול שינוי בלוח זמני הטיסות, המאפשר קישור ישיר לטיסות המשך, לא ייחשב הדבר קיצור של הטיול.
 14. שינויים במחירים
  המחיר הכולל של הטיול (טיסות, שירותי קרקע, תשר, דמי רישום, אשרות כניסה המטופלות באמצעות משרדנו, מסי נמל והיטלי ביטחון ודלק) מפורסם באתר האינטרנט ומעודכן מעת לעת. מחיר הטיסות מבוסס על תעריפים ועל מדיניות חברות התעופה, נכון ליום פרסום הטיול. מחיר שירותי הקרקע מבוסס, בין היתר, על שערי החליפין של המטבעות השונים בכל ארץ לעומת הדולר האמריקני. במקרים של התייקרות הרכיבים הנ”ל של המחיר הכולל ו/או הטלת מסים/היטלים חדשים בארץ או בחו”ל ו/או שינוי של שערי החליפין לעומת המט”ח – שמורה לחברה הזכות לעדכן את המחיר הכולל, גם אם המטייל שילם תשלום חלקי או מלא
 15. מיסי נמל
  מיסי הנמל כלולים במחירי הטיולים והם משתנים מעת לעת, עלות סופית של מיסי הנמל רק לאחר הנפקת כרטיס הטיסה למטיילים מספר ימים לפני היציאה לטיול. כל שינוי בעלות מיסי הנמל מהידוע לנו בעת פרסום מחיר הטיול יכל על המטיילים.
 16. היטלי ביטחון ודלק
  רשויות תעופה בארץ ובחו”ל הכריזו על היטלי ביטחון שונים ותוספות בגין עליית מחירי הדלק על כרטיס הטיסה. סכומים אלו כלולים במחיר הטיול, והם ייגבו בהתאם להנחיות חברות התעופה. עדכון מחיר המיסים וההיטלים הסופי מתבצע עם הנפקתם בפועל של כרטיסי הטיסה (עד כמה ימים לפני יציאת הטיול)
 17. כניסה לחדרים בבתי מלון ויציאה מהם
  במקרה של טיסות המגיעות ליעד בשעת בוקר מוקדמת או עוזבות בשעת ערב מאוחרת, תעשה ג’יפ תור מאמץ לקבל כניסה מוקדמת לחדרים (ולו לחלק מהם) או פינוי מאוחר של החדרים (ולו חלק מהם)בכמה שעות. בכל מקרה, ג’יפ תור אינה מתחייבת לספק את החדרים מיד עם ההגעה או לאפשר שהות מאוחרת בחדרים עד מועד הטיסה.
 18. חדר ליחיד
  נרשם יחיד שאינו מעוניין בחדר ליחיד – ייעשה מצדנו מאמץ לשבצו בחדר עם נרשם נוסף. אם הדבר לא יעלה בידנו, יחויב המטייל בתוספת ליחיד בחדר. מטייל שנרשם כיחיד והוא מעשן, אם לחדרו צורף מטייל יחיד שאינו מעשן – מתחייב להימנע מעישון בחדרי המלונות בכל מהלך הטיול. אם יסרב לשיבוץ כאמור, מראש ובעת ההרשמה או במהלך הטיול – יידרש לשלם תוספת ליחיד בחדר. חדר ליחיד ניתן בבתי המלון בלבד. במקומות לינה אחרים (רכבות, ספינות, בקתות טיילים, יורטות וכד’) אי אפשר לקבל חדר ליחיד. בחניות ביניים באירופה אי אפשר לקבל חדר ליחיד.
 19. תשר לנותני שירותים בחו“ל
  תשר (טיפ) – כמתחייב מהתנאים בכל טיול וטיול. התשר ישולם בארץ לפני היציאה לטיול ויינתן על ידי המדריך למספקי השירותים השונים: מלצרים, נהגים, פקידי קבלה, אנשי צוות מקומיים וכד’ (התשר אינו מיועד למדריכי הטיול)
 20. הג‘יפים
  • השכרת הרכב נעשית ישירות בין חברת השכרת הרכב לבין הנהגים. בעת החתימה על מסמכי השכרת הרכב ידרשו המטיילים להשאיר פיקדון כפי שנהוג בחברות השכרת רכב (יש להצטייד בכרטיס אשראי בינלאומי על מנת שיהווה כפיקדון בגובה ההשתתפות העצמית בכל יעד ויעד למקרה של נזק בחלק מהיעדים נדרש פיקדון במזומן )
  • ג’יפ תור רשאית לעשות שימוש בכרטיס האשראי שנמצא כפיקדון בטופס ההרשמה בכל מקרה שהלקוח מתנגד לשלם עבור נזק שנעשה לרכב השכור.
  • הג’יפים מבוטחים ע”י ביטוח מקומי כנהוג בחברות ההשכרה. הביטוח אינו מכסה מרכב תחתון, זגוגיות וצמיגים.
  • באחריות המטיילים (החתומים על הרכב) לשמור על הרכב השכור (כאילו היה רכבם הפרטי) וכל הנזקים שיגרמו לרכב השכור הינם באחריות המטיילים
  • בכל מקרה של נזק לרכב (אם באשמתכם או לא ) או גניבה, יש השתתפות עצמית שגובהה המקסימאלי 800€ – 3500€ תלוי ביעד הטיול.
  • אנו ממליצים לרכוש את ביטוח החזר השתתפות עצמית ולנסוע בראש שקט. לפרטים נוספים פנו למשרדנו
  • כול תביעה או חיוב בגין נזק לרכב היא על אחריות השוכרים בלבד. חברת “ג’יפ תור” מתווכת בלבד בין חברת ההשכרה לבין הלקוח.
  • על כל נהג לבדוק את רכבו טרם היציאה לדרך ולהתריע על כל שריטה / פגיעה / תקלה ברכב טרם היציאה. זאת על מנת למנוע חיובים לא מוצדקים של כרטיסי האשראי.
  • ג’יפ תור” אינה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, בין אם נזק גופני בין אם נזק ברכוש, אשר עלול להיגרם כתוצאה מהשימוש ו/או הנסיעה ברכב ולכל נזק שיגרם לרכב.
  • ברוב ארצות העולם רכבי ההשכרה הינם גיר רגיל(הילוכים) באחריות הנהג לשמור על המצמד ולנהוג בו נכון.
  • יש להצטייד ברשיון נהיגה ישראלי בתוקף. ורישיון בנלאומי בתוקף
 21. הרשמה
  • בעת ההרשמה ישולמו 150 – 500 $ לאדם(תלוי ביעד הטיול ) המהווים דמי רישום אשר לא יוחזרו במקרה של ביטול הטיול ע”י המטיילים.
  • מצבי חירום: אנו נהיה רשאים להודיע על ביטול טיול, מלא או חלקי, אף בהתראה קצרה ביותר, אם לפי שיקול דעתנו הבלעדי והמוחלט לא ניתן לבצעו או שנוצרה מניעה או סכנה בביצועו, בנסיבות שאינן תלויות בנו, לרבות בשל שביתות, התרעות, הנחיות של רשויות מוסמכות, מגפות, פגעי טבע, מצבי מלחמה וחירום וכיו”ב. בכל מקרה כאמור, אנו לא נהיה אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, או לאי נעימות עקב הביטול המלא או החלקי. במקרה של ביטול מלא כאמור, יוחזרו למטייל הכספים ששולמו לג’יפ תור בפועל, בשקלים לפי העיקרון שבקיזוז כל הוצאה אשר הוציאה ג’יפ תור (לרבות התחייבות של ג’יפ תור) ואשר לא קיבלה בעבורה החזר. אם בוטל טיול באופן חלקי, יוחזרו למטייל התשלומים בעבור שירותי הקרקע אשר לא ניצל בלבד, בקיזוז אלו אשר ג’יפ תור לא תקבל בעבורם החזר.
  • ניתן לבצע תשלום בכול כרטיסי האשראי בשלושה תשלומים שווים ללא הצמדה או ריבית, בתנאי שהתשלום הראשון לפחות ירד חודש לפני היציאה לטיול, בנוסף ניתן לשלם במזומן או בהעברה בנקאית על פי שער שטרי כסף (גבוה) ביום התשלום.
  • פרטי חשבון להעברה בנקאית: הדס הסעות וטיולי ג’יפים , בנק דיסקונט סניף 041 (פתח תקווה), מס. חשבון יש לשלוח בפקס ו/או במייל את אישור ההעברה ( מספר פקס 15339369693 )
  • במידה ובחרתם לשלם במזומן או בהעברה בנקאית יש לוודא שהתשלום מתבצע עד 30 ימי עבודה לפני היציאה לטיול
  • החיוב לפי שער שטרי כסף גבוה ביום התשלום (לברור השער יש ליצור קשר עם המשרד)
  • במידה ובחרתם להשתמש בכרטיס אשראי שאינו כרטיס ישראלי, או אם ברצונכם לבצע תשלום דולרי בכרטיס אשראי – יש לבדוק את התנאים מול משרדנו בטרם התשלום (יתכן ונאלץ לגבות סכום נוסף בשל חיובים מיוחדים החלים על צורות תשלום אלו).
 22. אחריות וביטוח
  ג’יפ תור לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, לגוף או לרכוש, שייגרם למטייל במהלך הטיול או עקב ביטולו או שינויים בו, מכל סיבה שהיא, לרבות בגין תאונה, גנבה, אובדן של כבודה או מסמכים או הוצאות שהיה על המטייל להוציא בגינם. אם הוציאה ג’יפ תור הוצאה כלשהי בעבור המטייל, יהא המטייל חייב בהשבה מלאה שלה לחברה, המטייל מתחייב לרכוש בעצמו ובעבורו ביטוח מלא ומתאים לגוף ולרכוש, בלא זכות שיבוב כלפי ג’יפ תור או מי מטעמה.
 23. חילוקי דעות
  סמכות השיפוט המקומית תהיה לבתי המשפט של העיר תל אביב בלבד. מובהר בזאת מפורשות, כי גם אם נרשם המטייל במקום אחר, סוכן נסיעות או בכל דרך אחרת שהוא ברחבי הארץ לא תקנה סמכות שיפוט לבתי המשפט שבאזור שיפוטם מצוי מקום עסקיו של משרד הנסיעות או של סוכן הנסיעות, אף אם התביעה תוגש גם נגדם. ג’יפ תור רשאית, על פי בחירתה בלבד ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לדרוש מהמטייל שחילוקי הדעות בינו לבין ג’יפ תור יתבררו לפני בורר או בוררים שיתמנו לכך על ידי התאחדות סוכני נסיעות ותיירות בישראל, לרבות הוועדה לתלונות הציבור שבמסגרתה.
 24. סירוב להרשמה ו/או הפסקת הטיול
  ג’יפ תור שומרת לעצמה את הזכות לדחות בקשה להרשמה ו/או לסרב לשתף כל אדם אשר לדעתה עלול להפריע למהלכו התקין של הטיול ללא כל צורך לנמק עמדתה בנידון. ג’יפ תור שומרת לעצמה את הזכות להפסיק השתתפותו של מטייל אשר התנהגותו ו/או מצב בריאותו מונעים המשך השתתפותו בטיול ו/או פוגעים או עלולים לפגוע במטייל עצמו, במדריך או במשתתפים אחרים, והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המדריך בטיול. במקרה של הפסקת השתתפות כאמור, לא יוחזרו למטייל הכספים אשר נגבו על הטיול אלא אם ג’יפ תור תקבל החזר בעבור אותו חלק יחסי שלא נוצל.
 25. צילום ופרסום
  במהלך הטיול צוות המסע ומשתתפי המסע מצלמים ומשת]ים תמונות של הטיול בהרשמה לטיול הינכם מאשרים לג’יפ תור להשתמש בחלק מהתמונות לצרכי פרסום באתר ג’יפ תור וברשתות החברתיות לדוגמא: פייסבוק אינסטגרם וכדומה.
 26. כללי
  • טיולינו מתוכננים על פי היכרותנו המעמיקה עם הארצות שאנו מטיילים בהן, תושביהן ומנהגיהן, ולאור הניסיון הרב שצברנו. עם זאת, מעת לעת מתרחשות הפתעות ואף תקלות בלתי צפויות, בשל גורמים אשר אינם תלויים בנו ואשר יש בהם כדי לגרום לשינויים בטיול או לפגיעה ברמת השירותים המובטחת.
  • במדינות שונות הקריטריונים של שירותי התיירות וכן אמינות השירותים רמתם אינם כמו אלה המוכרים לנו, וחשוב להביא בחשבון עובדה זו. אנא, קבלו זאת ברוח טובה ובסבלנות, וראו זאת כחלק בלתי נפרד מחוויית הטיול ומההיכרות עם הארצות שבהן אנו מטיילים. אנו מצדנו נעשה הכל כדי שהטיולים יהיו מוצלחים, אך בד בבד נשמור לעצמנו את הזכות לבצע שינויים במסלול בהתאם למצב בשטח, גם אם השינויים כוללים ויתור על אתרים שצוינו בתכנית.
  • שירותי הקרקע והטיסות אינם מסופקים על ידינו, ומטבע הדברים הם נרכשים בעבור המטיילים מגורמים חיצוניים דוגמת חברות תעופה, בתי מלון וכיו”ב. בכל הקשור אליהם אנו בגדר מתווך בלבד בין הספקים לבין המטייל, ולפיכך אין אנו אחראים באופן כלשהו לשיבושים, לתקלות או לשינויים שיחולו בהם
  • הטיול כולל קטעי מעבר בכביש, וקטעי מעבר מהירים בשטח ודרכי עפר, מסלול הטיול נתונים לשינוי בהתאם לקצב ההתקדמות ומיומנות הנהגים, עקב הוראת השלטונות, מזג אויר ע”פ שיקול דעת המדריך בשטח
  • מעת לעת צפויות הפתעות ואף תקלות בלתי צפויות, בשל גורמים שאינם תלויים בנו ואשר יש בהם כדי לגרום לשנויים במסלול או לפגיעה ברמת השירותים המובטחת. רמת השירותים אינה גבוהה ואינה אמינה כמו זו המוכרת לנו מארצות המערב, אך היא מהווה חלק מחוויות המסע.
 27. כמות נוסעים לג’יפ
  כאשר 2 משתתפים נרשמים ומבקשים להשלים ל 4 נוסעים בג’יפ , ג’יפ תור תעשה כמיטב יכולתה למלא את הבקשה אך אינה מתחייבת להשלים ל 4 נוסעים בג’יפ . במידה ולא ניתן יהיה להשלים ל 4 נוסעים , העלות של 2 נוסעים בג’יפ תחול על הנרשמים.
 28. תנאי תשלום ג’יפ תור
  ניתן לשלם עד 3 תשלומים ללא ריבית , במידה ומעוניינים ביותר תשלומים יש עמלה קלה:
  –  4 תשלומים – תוספת 1%
  –  5 תשלומים – תוספת 1.5%
  –  6 תשלומים – תוספת 2%
  –  8 תשלומים – תוספת 2.5%
  –  10 תשלומים – תוספת 3%
  –  12  תשלומים – תוספת 3.5%
  במידה והלקוח מעוניין לשלם בכל צורה אחרת שהיא לא תשלום בכרטיס אשראי – העברה בנקאית, צ’ק או מזומן בתשלום אחד ניתן לשלם בצורה זו עד מפגש ההכנה אבל אנחנו גובים $/ €200 דמי רישום למשתתף ולאחר מכן הכרטיס אשראי נשאר אצלנו לביטחון בלבד.
  חשוב לציין שחיוב אשראי בתשלומים נעשה בעת קבלת טופס ההרשמה, ולאחר מכן לא ניתן לשנות את החיוב לכרטיס אשראי בתשלומי
 29. מדיניות דמי הביטול למשתתף (ימי עסקים א‘-ה‘)
   • עד 45 ימי עבודה לפני היציאה, יוחזר כל הסכום למעט 150 – 500 $ (תלוי ביעד הטיול ) דמי רישום.
   • מ- 45 ועד 30 ימי עבודה לפני מועד היציאה דמי הביטול יהיו בסך דמי הרישום + 30% ממחיר הטיול.
   • מ- 29 ועד 7 ימי עבודה לפני היציאה דמי ביטול יהיו בסך דמי הרישום +70% מסכום הטיול.
   • מ 7 ימי עבודה לפני מועד היציאה ועד יציאת הטיול דמי ביטול בסך מחיר הטיול המלא אין החזר כספי.
  • צריך להדגיש ללא קשר למדיניות הביטולים של ג’יפ תור
   • לאחר כרטוס כרטיסי הטיסה , דמי ביטול כרטיסי הטיסה הינם כמתחייב מחוקי הביטול של חברות התעופה (לעיתים מגיע למחיר כרטיס מלא).
   • ע”פ תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010 סעיף 6 (א) (12) זכות הביטול כאמור בתקנות אלה לא תחול לגבי שירותי הארחה, נסיעה, חופש ובילוי המתבצעים במלואם מחוץ לישראל
   • כל סכום אחר ששילם המטייל ואשר הוא זכאי להחזר יוחזר לו בשיק שיקלי לפי המפורט בסעיף 6 לעיל, זאת בתוך 30 יום ממועד הביטול (בין אם הביטול נעשה על ידי המטייל או על ידי ג’יפ תור).
   • סכומים ששולמו באמצעות כרטיסי אשראי יוחזרו על ידי חברות האשראי בערכם השקלי, כפי ששולמו על ידי הלקוח או בשיק שיקלי לפי שיקול דעתינו.
   • הודעה– בכתב בלבד (לרבות בפקס), שתימסר במשרד ג’יפ תור, ומועד הביטול ייחשב ממועד (יום ושעה) מסירת ההודעה כאמור. “ימי עבודה” – כל אחד מהימים א’ עד ה’, שאינו יום חג או ערב חג.
   • אנו ממליצים לרכוש ביטוח כבר בעת ההרשמה (ניתן לרכוש ביטוח נסיעות חודשים לפני היציאה לטיול), שיאפשר כיסוי מביטול הטיול מסיבות רפואיות ע”פ כללי הפוליסה.

 

כל הכתוב לעיל מתייחס לגברים ולנשים כאחד

מובהר כי האמור במסמך זה גובר על כל מצג ו/או מידע שנמסר למטייל בעל פה.

חיפוש טיול

מצא את טיול החלומות היום!